"Central Eastern Europe Innovators Summit" czyli otwarta droga do innowacji

Wszyscy premierzy zadeklarowali w zapisach Deklaracji Warszawskiej chęć i zobowiązanie do pogłębienia współpracy w zakresie badań, rozwoju i rynku cyfrowego - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wskazała, że Deklaracja otwiera drogę do innowacji.

W Warszawie trwa Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit", z udziałem m.in. premierów Grupy Wyszehradzkiej. W jego trakcie ma być podpisana Deklaracja Warszawska dotycząca innowacyjności naszego regionu.

"Wszyscy premierzy zadeklarowali w zapisach dzisiejszej Deklaracji Warszawskiej, że chcemy i zobowiązujemy się do pogłębienia współpracy w zakresie badań, rozwoju, ale także rynku cyfrowego. Wspólnego, europejskiego rynku cyfrowego. Chcemy promować region wyszehradzki, jako miejsce, które tej cyfryzacji jest bliskie" - powiedziała Emilewicz w swoim wystąpieniu.

Deklaracja Warszawska przewiduje m.in. pomoc dla innowacyjnych firm, start-upów, wspieranie konkurencyjności oraz transformacji cyfrowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Sygnatariusze deklaracji zobowiążą się m.in. do promowania na arenie międzynarodowej naszego regionu, jako centrum badań i innowacji oraz do współpracy w obszarach, w których można wyróżnić wspólne interesy. A także do zacieśniania współpracy dot. badań, technologii, innowacji i cyfryzacji, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych.

"Premierzy zdecydowali się wydzielić odrębną linię finansową w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, która będzie wspierać finansowanie prac badawczo-rozwojowych, wypracowywanych przez grupy badaczy i przedsiębiorców z regionu Grupy Wyszehradzkiej. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie więcej projektów konkurujących z projektami niemieckimi, francuskimi. (...) Mamy nadzieję, że podpisany dzisiaj dokument, będzie jednocześnie otwarciem serc i kieszeni ministrów finansów wszystkich państw, do tego, aby ten fundusz w przyszłości zwiększać" - podkreśliła Emilewicz.

Jak przekonywała wiceminister, Deklaracja Warszawska "otwiera drogę do innowacji, do tego, aby region Europy Środkowej konkurował śmiało z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata".

W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego utworzona zostanie specjalna linia na sfinansowanie programu grantów dla organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z formatu Grupy Wyszehradzkiej. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Do głównych zadań Funduszu należy m.in. budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich. Fundusz prowadzi programy grantowe, stypendialne. W 2017 r. fundusz dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska. (PAP)