Regulaminy konkursów w "Sukcesie"

Poniżej znajdziecie regulaminy dwóch konkursów, w których możecie wziąć udział wraz z miesięcznikiem Sukces.

Regulamin konkursu stopka w miesięczniku SUKCES nr 04/2011

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa.

§ 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca o godzinie 00:00, a kończy w dniu 20 kwietnia 2011 o godzinie 23:59.
§ 4. Informacja o konkursie będzie dostępna w numerze 04/2011 miesięcznika SUKCES
§ 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§ 7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia.
§ 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
§ 9. Nagrodą w konkursie są karnety na dowolnie wybrane zabiegi z medycyny estetycznej w Klinice Dr Urszula Brumer – Medycyna Urody.

II. Zasady konkursu.

§ 10. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od dnia 25 marca 2010 r. do dnia 20 kwietnia 201 r. przesłać SMSa zgłoszeniowego pod numer 7243. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 2 zł netto, czyli 2,46 zł brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
§ 11. SMS zgłoszeniowy powinien zawierać w swej treści hasło STOPKA oraz po kropce kod wybranej odpowiedzi: np. STOPKA.A 
§12. W odpowiedzi osoba biorąca udział w konkursie otrzyma SMSem zwrotnym krótkie pytanie na które powinna bezzwłocznie udzielić odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie powinna być wysłana pod numer 7243 (koszt 2zł/ 2,46 z VAT).
§13. Nagrodzone zostaną te osoby, które prześlą poprawną odpowiedź w najkrótszym czasie liczonym od czasu przesłania 2 pytania do czasu odebrania przez system odpowiedzi, przy czym czas między otrzymaniem SMSa z pytaniem konkursowym i udzieleniem na nie odpowiedzi nie może być krótszy niż 25 sekund. Gdy czas odpowiedzi wyniesie mniej niż 25 sekund, odpowiedzi zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę w rankingu. Odpowiedzi przesłane przez Uczestnika przed otrzymaniem pytania nie będą uwzględniane i nie będą traktowane przez Organizatora jako odpowiedzi prawidłowe.

§ 14. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni
o wygranej SMSem zawierającym prośbę o odesłanie danych osobowych. Dane te powinny zostać odesłane w ciągu 24 h od momentu otrzymania SMSa informującego o nagrodzie na numer 7057. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 0,50 zł netto, czyli 0,61 zł brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
§ 15. W przypadku, jeśli uczestnik nie odeśle danych w podanym terminie, prawo do nagrody przechodzi na własność Organizatora.
§ 16. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Przesłanie dowolnej ilości SMS-ów upoważnia do otrzymania jednej nagrody w konkursie. Osoby zamieszkałe pod tym samym adresem mogą wspólnie wygrać jedną nagrodę. W przypadku kiedy kilka osób poda jeden adres – wygrywa tylko jedna.
§ 17. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do dnia 15.05.2011r. pocztą kurierską lub poprzez Pocztę Polską S. A.
§ 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
§ 19. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

IV. Postępowanie reklamacyjne.

§ 20. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
§ 21. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji.
§ 22. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

V. Postanowienia końcowe.

§ 23. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu SMSa Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
§ 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMSy.
§ 25. W trakcie trwania całego konkursu jego uczestnicy mogą otrzymywać SMSem informacje o przebiegu konkursu oraz zachęcające do dalszego udziału.
§ 26. Wszystkie nie przyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
§ 27. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalenty pieniężne.
§ 28. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu.
§ 29. Niniejszy regulamin dostępny będzie w na stronie www.sukcesmagazyn.pl.
§ 30. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w terminie do dnia 01.04.2011r. na stronie www.sukcesmagazyn.pl
§ 31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
............................................................................................................................

Regulamin konkursu SMS-owego w miesięczniku SUKCES nr 04/2011

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa.
§ 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca o godzinie 00:00, a kończy w dniu 20 kwietnia 2011 o godzinie 23:59.
§ 4. Informacja o konkursie będzie dostępna w numerze 04/2011 miesięcznika SUKCES
§ 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§ 7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia.
§ 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
§ 9. Nagrodami są okulary z Edycji Specjalnej BIKER marki Versace, eleganckie torebki włoskiej marki Tosca Blu, zapachy światowej sławy projektanta Jimmy Choo, zapachy z najnowszej kolekcji L.12.12 marki Lacoste.

II. Zasady konkursu

§ 10. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od dnia 25 marca 2010 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r. przesłać SMSa zgłoszeniowego pod numer 7243. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 2 zł netto, czyli 2,46 zł brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
§ 11. SMS zgłoszeniowy powinien zawierać w swej treści hasło SUKCES oraz po kropce kod wybranej nagrody: np. SUKCES.1.
§12. W odpowiedzi osoba biorąca udział w konkursie otrzyma SMSem zwrotnym krótkie pytanie na które powinna bezzwłocznie udzielić odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie powinna być wysłana pod numer 7243 (koszt 2zł/ 2,46 z VAT).
§13. Nagrodzone zostaną te osoby, które prześlą poprawną odpowiedź w najkrótszym czasie liczonym od czasu przesłania 2 pytania do czasu odebrania przez system odpowiedzi, przy czym czas między otrzymaniem SMSa z pytaniem konkursowym